ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 28 มีนาคม  2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณี แห่งอันดามันจังหวัดพังงา