ตรวจเยี่ยม ICT ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2560 เวลา 13.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยม ICT ชุมชน ที่บางขยะ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งย้ายที่ต้ังศูนย์มาจากอาคารศูนย์บริการซัมซุง (ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวเป็นที่ต้ังโครงการ Andaman Hub Medical Network) พร้อมกับหารือการจัดต้ังศูนย์ดิจิทัลชุมชน