ตรวจเยี่ยม ICT ชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม  2560 เวลา 13.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยม ICT ชุมชน ที่บางขยะ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งย้ายที่ต้ังศูนย์มาจากอาคารศูนย์บริการซัมซุง (ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวเป็นที่ต้ังโครงการ Andaman Hub Medical Network) พร้อมกับหารือการจัดต้ังศูนย์ดิจิทัลชุมชน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6