พิธีเปิดโครงการงานบุญสารรักษ์ สะพานวัฒนธรรมสองเมือง คุณธรรมชุมชน คนสารสิน

วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 07.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงาร่วมเปิดโครงการงานบุญสานรักษ์ สะพานวัฒนธรรมสองเมือง คุณธรรมชุมชน คนสารสิน ณ บริเวณสะพานสารสิน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา 3 ศาสนา (พุทธ อิสลาม คริสต์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบช่วยเหลือวัดป่าท่านุ่น และพระสงฆ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ อีกท้้งเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้้งปลูกจิตสำนึกให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน