ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ครั้งที่2/2560

 

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงาครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายภัคพังศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา