ลงพื้นที่สังเกตุการณ์และควบคุมการปฏิบัติงาน

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ลงพื้นที่สังเกตุการณ์และควบคุมปฏิบัติงาน โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ณ หมู่3 บ้านคลองบ่อแสน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา