ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพื้นที่อำเภอเกาะยาว

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายคนอง ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ และนายรังสฤษดิ์ รัตนสฤษดิ์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ลงพื้นที่อำเภอเกาะยาว ทำการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ภาระกิจของสำนักงานสถิติจังหวัด โครงการสำมะโนและสำรวจอื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเกาะยาว ครั้งที่ 6/2560 โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอเกาะยาวเป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6