ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560 และโครงการสำรวจอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ภาระกิจของสำนักงานสถิติจังหวัด โครงการสำมะโนและสำรวจอื่น ๆ  เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก ในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกะปง ครั้งที่5/2560 โดยมี นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอกะปง เป็นประธาน