เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

18 พฤษภาคม 2560 08.40น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯโรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา