Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องผู้สูงอายุ

บทวิเคราห์ะและสรุปสถานการณ์ เรื่อง ผู้สูงอายุ ตามชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง

Click เพื่อดาวน์โหลดบทวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบ PDF

รายละเอียดของข้อมูล (Metadata)