Infographic ชุดข้อมูลกลาง เรื่องท่องเที่ยว

บทวิเคราห์ะและสรุปสถานการณ์ เรื่อง ท่องเที่ยว ตามชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง

Click เพื่อดาวน์โหลดบทวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบ PDF

รายละเอียดของข้อมูล (Metadata)