ร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง คร้ังที่1

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพังงาครั้งที่1 เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมือง การคมนาคมและการขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริม และควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ และเป็นระบบ รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นธาน ณโรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา