ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2560)

วันที่ 16  มิถุนายน 2560 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2560) ณ โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีชภูเก็ต