ประชุมสัมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพังงาปี พ.ศ.2560-2564

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพังงา ปี พ.ศ.2560-2564  เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมเซนทิโด้เกรซแลนด์เขาหลักรีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา