ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา (คสป.) ครั้งที่ 3/2560 และประชุมคณะทำงาน 12 คณะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และมอบหมายให้สถิติจังหวัดพังงาเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (D1)  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา