ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/2560

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา