โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดพังงา ปี 2560

นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาในจังหวัดพังงา ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพังงา ปี 2560 เพื่อจัดหานักศึกษาเป็นผู้สำรวจข้อมูล อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ควบคุมการสำรวจ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ COFFEE TIME จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6