โครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดพังงา ปี 2560

นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาในจังหวัดพังงา ประชุมหารือแนวทางในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพังงา ปี 2560 เพื่อจัดหานักศึกษาเป็นผู้สำรวจข้อมูล อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ควบคุมการสำรวจ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ COFFEE TIME จังหวัดพังงา