ขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อนำเสนอภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เพื่อนำเสนอภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัดพังงา เพื่อให้การดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับการพัฒนาจังหวัดพังงามากที่สุด และสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้นำเสนอเรื่อง การจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้จังหวัดพังงา ปี 2560