พิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม "ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์"

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดต้องชม "ตลาดชมเลบ้านบางพัฒน์" ซึ่งเป็นตลาดที่จัดต้ังขึ้นตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้ส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดชุมชน เพื่อสร้างรายได้และรักษาวัฒนธรรมวิถีชุมชน  โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน