การจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนืองในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยทรงนำวิทยาการสมัยใหม่จากประเทศมหาอำนาจตะวันตก มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ประกาศเลิกทาสโดยมิเสียเลือดเนื้อ ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรักษาความเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้