ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 12/2560

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา โดยมีนายคนอง  ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย