ประชุมแจ้งข่าวสารแก่บุคลากรภายในองค์กร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ประชุมบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เพื่อแจ้งข่าวสาร เรื่องโครงสร้างการแบ่งงานภายใน หน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา