ประชารัฐสามัคคี ลงแขกเก็บข้าวไร่ดอกข่า

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่แปลงยางพาราปลูกใหม่ของ อาจารย์ศักดิ์ชัย อาจารย์ฐิติมา สุคนธชาติ ข้าราชการครูบำนาญ ที่มอบให้ชุมชนใช้เป็นแปลงสำหรับปลูกข้าว  โดยนายวิรัตน์ สังด้วงยาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่9 นิคมสร้างตนเองทุ่งมะพร้าว นำชาวบ้านรวมกลุ่ม หมู่8 หมู่ 9 ลงแขกเก็บข้าวไร่ดอกข่า ในพื้นที่ 13 ไร่ ที่ร่วมกันปลูกก่อนหน้านี้  โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมลงแขกเก็บข้าวไร่ดอกข่าด้วย