ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) กับคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (กิจกรรมสร้างระบบ Phangnga Smart Travel) ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา