ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพังงา(คสป.)

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา (คสป.) และได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพังงา ด้านการยกระดับนวัตกรรม และ Digitalization (D1)ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อน D1 โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา