การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี

วันที่ 15 มกราคม 2561 นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ได้ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี ถึงวิธีการใช้งานและดูแลรักษา Tablet ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในยุคปัจจุบันนี้ ที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าจนกระทั่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน หรือการดูแลรักษาเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไป จึงมีการแนะนำและถ่ายทอดวิธีการงานและดูแลรักษา Tablet เบื้องต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติ