ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา

วันที่ 15 มกราคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ครั้งที่1/2561  เพื่อเป็นการวางแผนการดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน