ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 11.00น. นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ กิจกรรมการอบรมให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/ผู้แทนหมู่บ้าน เพื่อไปขยายผลต่อในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ณ ทีี่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่4 บ้านบางพาง ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 5 หมู่บ้าน จำนวน 20 คน โดยวิทยากรแกนนำ จาก กศน. ที่ได้รับการอบรมจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ เจ้าหน้าที่จาก TOT อำนวยความสะดวกการจัดอบรม