ประชุมการกำหนดร่างของเขตงาน (TOR) กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR)

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น.  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)  โครงการ Phangnga Smart Travel เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (กิจกรรมสร้างระบบ Phangnga Smart Travel) เป็นการประชุมครั้งที่ 4 ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา