ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 11.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่หมู่ที่5 บ้านบางมรวน ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า ติดตามการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ กิจกรรมการอบรมให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/ผู้แทนหมู่บ้าน เพื่อไปขยายผลต่อในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ จังหวัดพังงา ครั้งที่2 ณ อาคารในวัดบางมรวน มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 6 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอตะกั่วป่า จำนวน 24 คน โดยวิทยากรแกนนำ จากกศน. ที่ได้รับการอบรมจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม