ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

วันที่19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและการใช้ประโยชน์ ตลอดจนการจัดทำและการให้บริการข้อมูลสถิติ แก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/ผู้แทนหมู่บ้าน ที่เข้ารับการอบรมการใช้เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทับช้าง หมู่ที่1 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งมีผู้รับฟังจาก 8 หมู่บ้าน จำนวน 32 คน