ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวสินีนุช ศรีนวล นักวิชาการสถิติชำนาญการ และ นางขวัญหทัย รัตน์ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6