ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment-ITA)

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวสินีนุช ศรีนวล นักวิชาการสถิติชำนาญการ และ นางขวัญหทัย รัตน์ไทรแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา