บริการยืมอุปกรณ์ผู้พิการ

วันที่23 มกราคม 2561 เวลา 13.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้ให้ข้อมูลรายละเอียด การให้บริการ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ นายเกริกศักดิ์ ซิสกุล นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพังงา ประธานศูนย์ CLC (The Center Learning Company) และ นายกัมปนาท มหันต์ ประธานศูนย์บริการผู้พิการบุคคลออทิสติก จังหวัดพังงา ซึ่งมาขอรับแบบคำขอเพื่อนำไปให้สมาชิกในกลุ่ม