โครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ประชุมบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความเป็นมา เป้าหมาย ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐในภาพรวม ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา