สถิติจังหวัดร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต กิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ Sport for all 4.0 ออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐ กิจกรรมไดร์ฟกอล์ฟ โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัังงา กล่าวเปิดและร่วมกิจกรรม ซึ่งทำการฝึกสอนโดยสมาชิกชมรมกีฬากอล์ฟจังหวัดพังงา ณ สนามกอล์ฟ สำนักงานงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา