ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนงทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) จากห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา