โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายคนอง ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและ นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อน "ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน" โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา  ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพบปะและประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน พร้อมท้้งได้นำเอกสารข้อมูลที่น่าสนใจไปเผยแพร่แก่ประชาชน และ อุปกรณ์การเรียนไปแจกให้กับเด็กนักเรียนด้วย