สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา(คปส.) ครั้งที่2/2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา (คปส.) ครั้งที่2/2561 และได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพังงา ด้านการยกระดับนวัตกรรม และ Digitalization (D1)  ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อน D1 โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา