สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนม่ีนาคม พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีนายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ทั้งนี้ สถิติจังหวัดพังงาได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 แจกในที่ประชุม