สถิติจังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ครั้งที่1/2561

เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยมีนางวัลภา ธีระสานต์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพังงาฯ เป็นประธานการประชุม