ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำอินโฟกราฟฟิค

เมือวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30น. นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชำนาญการ  ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำอินโฟกราฟฟิคโดยใช้ MS.Powerpoint  ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา