โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนพฤษภาคม)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวสินีนุช ศรีนวล นักวิชาการสถิติชำนาญการ  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนพฤษภาคม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคีรีวงศ์ หมู่ที่3 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งทางสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพบปะและประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน พร้อมทั้งได้นำเอกสารข้อมูลที่น่าสนใจไปเผยแพร่แก่ประชาชนด้วย