สถิติจังหวัดพังงาออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ ชุมชนเขาช้าง อำเภอเมืิองพังงา จังหวัดพังงา

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ชุมชนอู่เรือ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

เมืือวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายคนอง ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ครั้งที่4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ ชุมชนถ้ำพุงช้าง และ ชุมชนถนนใหม่ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศครั้งที่4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหาและสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (mindset) เพิ่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6