การถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานภายใต้ตัวชี้วัด

วันจันทร์ที่28 พฤษภาคม 2561 นายรังสฤษดิ์ รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ประชุมบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เพื่อถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานภายใต้ตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา