ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รับเสด็จฯ

เมื่อวันศุกร์ที่8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE  โดยได้ร่วมกันเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์  ตลอดเส้นทางการรับเสด็จ เพื่อแสดงถึงความจงรักภัดีและแสดงความรักความสามัคคีของชาวพังงา