โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ตามแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินงานการสำรวจฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจังหวัดพังงา มีทั้งหมด 61 จำนวนหมู่บ้าน 6,405 ขนาดตัวอย่าง