โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เกี่ยวกับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ตามแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินงานการสำรวจฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยจังหวัดพังงา มีทั้งหมด 61 จำนวนหมู่บ้าน 6,405 ขนาดตัวอย่าง


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6