ร่วมรับ-ส่ง เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมรับ-ส่ง เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   ณ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา