โครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายคนอง  ดาวประดับ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีตลอดจนสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และเยี่ยมเยียนวัดในทุกวันธรรมสวนะ  ณ วัดดิตถาราม ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา