สถิติจังหวัดพังงาร่วมประชุมเพื่อระดมรับฟังความคิดเห็น "มองภาพอนาคตเขาหลักสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน"

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมเพื่อระดมรับฟังความคิดเห็น "มองภาพอนาคตเขาหลักสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน"เพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ท้ั้งการท่องเที่ยวกระแสหลัก และการท่องเที่ยวกระแสรอง การพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทุกระดับไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืน และกระบวนการนำการท่องเที่ยวกระแสหลักเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวในชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านกระจายรายได้สู่แหล่งชุมชน สร้างรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในถิ่นอย่างทั่วถึงในจังหวัดพังงา ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออนเดอะ แซนด์ เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา