สถิติจังหวัดพังงาลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(E3)

เมื่อวันอาทิตย์ที่22 กรกฎาคม 2561 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) เพื่อดำเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความแข้มแข็งทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ณ ตลาดลองแล บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา