ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายวิโรจน์  เลื่อนราม      รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ    ที่ปรึกษาใหญ่ยิ่ง    ศิริธนาภิวัฒน์ และคณะ เข้าตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้เยี่ยมชมศาลากลางจังหวัดพังงา แห่งใหม่